دریافت آسان گزارش کار فارماسیوتیکس 5 عملی

دریافت آسان گزارش کار فارماسیوتیکس 5 عملی 

دارای مطالب کلیدی ساخت لیپوزوم دیکلوفناک, ساخت SLN vit E,گزارش کار, ساخت NLC vit C,گزارش کار فارماسیوتیکس 5 عملی,گزارش کار فارماسیوتیکس

توضیحات:

گزارش کار فارماسیوتیکس 5 عملی در قالب word و در حجم 8 صفحه 


بخشی از متن: 
گزارش کار اول : ساخت لیپوزوم دیکلوفناک 
روش کار : این لیپوزوم به شکل SUV (Small Unilamillar Vesicule) می باشد که به روش قدیمی sonication ساخته می شود.  
فاز آلی : کلروفرم و متانول 10/40 
1) فسفولیپیدها  
2) کلسترول : افزایش پایداری غشای لیپوزوم ها و جلوگیری از نشت لیپوزوم 
3) PEG: افزایش حضور لیپوزوم در گردش خون و Passive Targeting 
فاز آلی از 3 جزء ذکر شده به صورت حل شده در مخلوط کروفروم و متانول تشکیل می شود. 
فاز مایی : آب مقطر
1) دیکلوفناک 1 گرم
2) آب مقطر 10 سی سی 
فهرست مطالب:
گزارش کار اول: ساخت لیپوزوم دیکلوفناک
گزارش کار دوم : ساخت SLN vit E
گزارش کار سوم : ساخت NLC vit C

 


دانلود فایل


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.