دریافت آسان بررسي ويروسهاي DNA‌ دار

دریافت آسان بررسي ويروسهاي DNA‌ دار 

دارای مطالب کلیدی بررسي, ويروسهاي, DNA‌, , دار,

توضیحات:

بررسي ويروسهاي DNA‌ دار :
1) پارو ويروسها :
اين گروه از ويروسها در واقع از كوچكترين ويروسهاي شناخته شده در طبيعت مي باشند كه اندازه أي در حدود nm 26ـ18 دارند. DNA اين ويروسهاي تك رشته أي بوده و در واقع تنها ويروس هائي كه هستند كه DNA آنها تك رشته أي است. اين ويروسها فاقد پوشش بوده و تقارنشان چند وجهي منظم است. تكثير اين ويروسها در هسته ، سلول هاي ميزبان صورت مي گيرد. اغلب اين ويروسها تنها در محيط هاي كشت سلولي قادر به رشد مي باشند كه قبلاً در آن محيط گروه آدنو ويروسها رشد كرده باشد به همين دليل به اين دسته از پاروويروسها ، ويروسهاي وابسته به آدنو نيز مي گويند. از مهمترين ويروسهاي اين گروه مي توان از ويروس پاروويروسها B-19 عامل بيماري آپلازي حاد نام برد.
2) پاپووا ويروسها :
ويروسهاي اين گروه فاقد پوشش بوده و مقاوم به اتر هستند. اين ويروسها داراي DNA دو رشته أي و حلقوي بوده و تقارن آنها به صورت چند وجهي منظم مي باشد. برخي از اين ويروسها در بيماران مبتلا به نقص ايمني با عامل ناشناخته و يا بيماران مبتلا به كاهش ايمني به واسطة داروها مشاهده مي گردند. پاپووا ويروسهاي شناخته شده در رابطه با عفونتهاي انساني عبارتند از :
ويروسهاي مسبب زگيل. عاملي كه از بافت مغزي بيماران مبتلا به انسفالوپاتي پيشرونده و چند كانونة ماده سفيد مغزي بنام ويروس JC ايزوله مي گردد. عاملي كه از ادرار افراد دريافت كنندة پيوند كليه ، سيستم ايمني آنها مهار گرديده است بنام ويروس BK ايزوله و جدا مي گردد ، نام برد.
پاپووا ويروسهاي عفونت زا در حيوانات عبارتند از : پاپيلوما ويروسها كه باعث زگيل مي گردد. پوليما ويروسها كه باعث تومورهاي مختلفي در موش مي شود. ويروس واكوئل دهنده مثل سيمين ويروس 40 كه موجب تومور در انسان و حيواناتي مثل موش مي گردد.
3) آدنو ويروسها :
ويروسهاي اين گروه فاقد پوشش بوده و اندازة آنها n m 90ـ70 مي باشد. DNA اين ويروسها دو رشته أي بوده ، تقارنشان چند ضلعي منظم مي باشد. اولين بار اين ويروسها را از غدد لنفاوي بيني جدا نمودند و تا كنون تيپ هاي زيادي در انسان و جانوران شناخته شده اند. حداقل 47 گونه از اين ويروسها باعث عفونتهايي در انسان ( به ويژه در غشاء مخاطي) ، مي گردند. بعضي از ويروسهاي اين گروه باعث عفونتهاي تنفسي حاد التهاب حلق و التهاب ملتحمه چشم مي گردند. برخي از اين ويروس ها باعث عفونت روده أي مي شوند. تعداد از انواع اين ويروسها باعث تومور در حيوانات نوزاد همستر مي شوند.
4) هرپس ويروسها :
ويروسهاي اين گروه داراي پوشش DNA دو رشته أي بوده

 


دانلود فایل


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *