دریافت آسان مقاله تصفيه فاضلاب و پسابهاي صنعتي

دریافت آسان مقاله تصفيه فاضلاب و پسابهاي صنعتي 

دارای مطالب کلیدی مقاله, تصفيه, فاضلاب, و, پسابهاي, صنعتي,

توضیحات:

تصفيه فاضلابهاو پسابهاي صنعتي
تصفيه فاضلاب و پسابهاي صنعتي

-تعريف
پساب يا فاضلاب , آب كثيف ياآلوده مايعي آغشته به انواع موادآلي ومعدني وسازوارههاي ريز بيماري زااست كه ازكارخانه هاي صنعتي بيمارستانها محلهاي مسكوني يااداري… تخليه مي شوندويكي ازعاملهاي عمده آلودگي محيط زيست است.
پساب رامي توان به طوركلي به سه دسته بخش كرد:
1)فاضلابهاي خانگي ياشهري كه ازبهداشت فردي شستشودرمنزل ومحل كاربه وجودمي ايد.
2)پسابهاي صنعتي كه ازشستسوي ماشين آلات بهداشت فردي افرادكارخانه وفرآيندهاي شيميائي براي توليدفرآوردهاي صنعتي ناشي مي شود.
3)نشست آب يازه آب هاكه ازنفوذوورودآب هاي زيرزميني ازمحل اتصال لوله هاي انتقال فاضلاب به تصفيه خانه درفاضلاب هاراه مي يابند.

-ملاكهاي ميزان آلودگي پساب هاوفاضلاب ها
مهمترين ملاكهائي كه ازروي آنهامي توان به ميزان آلودگي پساب هاوفاضلاب هاپي بردعبارتنداز:
الف)BOD (اكسيژن موردنياززيست شيميائي )
كه مقداراكسيژن موردنيازباكتريهاي هوازي درون فاضلاب رابراي اكسيدكردن مواد
آلي موجوددرفاضلاب معين مي كندوملاكي ازمقدارموادآلي وسرعت تجزيه بيوشيميائي آنهاست.چون اندازه گيري BOD درآزمايشگاه حدود5روزبه طول مي انجامدوبيشترآن رابانماد BOD5نشان ميدهند.

ب)COD (اكسيژن موردنيازشيميائي )
مقداراكسيژن موردنيازبراي تجزيه شيميائي موادآلي موجود درفاضلابهائي است كه به وسيله باكتري هاتجزيه نمي شوند بلكه بايدآن رابه روش شيميائي براي نمونه درگرمابه وسيله اسيدسولفوريك وياپرمنگنات پتاسيم تجزيه كرد.

پ)TOC (كل كربن آلي )
ملاك ديگربراي تعيين آلودگي آب است وبادستگاههاي خودكاراندازه گيري شود.
لازم به يادآوري است كه براي تعيين مقدار آلودگي پسابها و فاضلاب ها اندازه گيريCOD به تنهايي مي تواند كفايت كند.زيرا در مورد فاضلاب هاي شهري و بخش عمده اي از شساب هاي صنعتي مقدار COD است.از اين رو با اندازه گيري COD كه بسيار آسانتر است مي توان به مقدار تقريبي BODدست يافت.

-تركيب فاضلاب هاي شهري

تركيب فاضلاب هاي شهر ها و حتي منطقه هاي مختلف يك شهر ممكن است با هم تفاوت داشته باشد.به طور كلي فاضلاب ها را بر اساس محتوا و شدت ميزان مواد زايد و الوده كننده موجود در آنها مي توان به سهدسته قوي متوسط و ضعيف بخش كرد .مقدار متوسط و تقريبي مواد گوناگون موجود در اين سه دسته از فاضلاب هاي شهري در جداولي موجود مي باشد.
شدت آلودگي (PI) فاضلاب ها را از رابطه زير كه به فرمول مك گوون معروف است مي توان بدست آورد.
PI=4.5N+6.5P
در اين رابطه N برابر مجموع مقدار نيتروژن آمونياكي و آلي بر حسب ميلي گرم بر ليتر وp مقدار محلول نرمال پرمنگات پتاسيم بر حسب ميلي ليتر به ازاي هر ليتر آب در محيط اسيدي و دماي c27 براي اكسايش مواد آلي است.ضريب 4.5 مقدار اكسيژن مصرفي براي تبديل نيتريك و 6.5 ضريب تصيحيح مربوط به كلريد ها سولفات ها وكاتيون ها ي كلسيم و منيزيم مي باشد.
اگر مقدار محلول نرمال پرمنگنا مصرف شده رابر5؛10يا25ميلي ليتر در ازاي هر ليتر آب باشد فاضلاب را به تريب ضعيف متوسط و قوي مي گويند.

ويژگي هاي فيزيكي فاضلاب ها
مهمترين ويژگي فاضلب ها عبارتند از :دما ،رنگ،بو، طعم و ميزان كدورت كه در اينجا به شرح مختصر

 


دانلود فایل


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *