دریافت آسان گزارش كارآموزش حسابداري بيمارستان

دریافت آسان گزارش كارآموزش حسابداري بيمارستان 

دارای مطالب کلیدی گزارش, كارآموزش, حسابداري, بيمارستان

توضیحات:

گزارش كارآموزش حسابداري
بيمارستان شهيد رجايي كرج 
فهرست
عنوان صفحه
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………… 3
تشكر………………………………………………………………………………………………………………….4
فصل اول…………………………………………………………………………………………………………..7
تاريخچه……………………………………………………………………………………………………………..8
بخش ها………………………………………………………………………………………………………………9
كلينيك هاي تخصصي………………………………………………………………………………………….11
شركتها و سازمانهاي طرف قرارداد با بيمارستان………………………………………………………..12
نيروي انساني……………………………………………………………………………………………………..13
چارت سازماني……………………………………………………………………………………………………14
شرح وظايف امور مالي………………………………………………………………………………………..15
شرح وظايف امور اداري……………………………………………………………………………………….18
فصل دوم:………………………………………………………………………………………………………..20
بخش اول : اصول حسابداري…………………………………………………………………………………21
مراحل به بارآمدن هزينه………………………………………………………………………………………21
تنظيم اسناد حسابداري…………………………………………………………………………………………23
نمونه سند هزينه فرم 1………………………………………………………………………………………..24
توضيحات سند هزينه فرم2…………………………………………………………………………………..25
نمونه مثال هاي سند هزينه……………………………………………………………………………………26
توضيحات…………………………………………………………………………………………………………34
نمونه مثال هاي روكش سند…………………………………………………………………………………35

ثبت دفتر روزنا مه………………………………………………………………………………………………43
انتقال به دفاتر كل ………………………………………………………………………………………………47
بخش دوم: طرح كارانه ي پزشكان…………………………………………………………………………57
طرح كارانه ي پزشكان………………………………………………………………………………………..57
نمونه مثالي از طرح كارانه……………………………………………………………………………………59
توضيحات طرح…………………………………………………………………………………………………..63
بخش سوم: حقوق و دستمزد……………………………………………………………………………………69
توضيحات حكم كارگزيني……………………………………………………………………………………..69
نمونه مثال هايي از حقوق و دستمزد………………………………………………………………………..70
فصل سوم ………………………………………………………………………………………………………..77
نمونه ي كلي يك سند هزينه ………………………………………………………………………………..78
سند حسابداري مربوط به سند صفحه ي 31……………………………………………………………..79
سند حسابداري طرح كارانه ي پزشكان در مهر 84 مربوط به مثال صفحه 59 ………………..80
سند حسابداري پرداخت حقوق پرسنل در آبان 1385…………………………………………………..82
ضمايم

تاريخچه:

بيمارستان شهيد محمد علي ‌رجايي با اهدا‌‌ي زمين وبنا توسط مرحوم يدالله دهستاني وبا مالكيت دولتي از سال 1345درحصارك كرج به صورت درمانگاه شروع به كارنموده است. از سال 1361 با دايرنمودن بخش داخلي و اورژانس با تعداد 100 تخت به فعاليت خود ادامه داده است ، زير بناي بيمارستان در ابتدا ،1374 متر مربع بوده ، كه با گسترش فضاي فيزيكي‌در سالهاي 66 و 77 هم اكنون مساحت كل زمين بيمارستان 7750 متر مربع و زير بناي 6000 متر مربع ميباشد.
درحال حاضر با ايجاد تمهيداتي پروژه هاي سي تي اسكن ،گاما اسكن ( پزشكي هسته‌اي ) جراحي قلب بازوآنژيوگرافي وفيزيوتراپي‌درحال راه اندازي مي باشدكه با مساعدت افراد خيردرقالب شركتهاي خاور ميانه و… صورت خواهد گرفت .

بخش ها:

بيمارستان شهيد رجايي با 192 تخت مصوب و 133 تخت فعال داراي بخش هاي داخلي زنان و مردان (داخلي عفوني و داخلي مغز و اعصاب ) ، بخش هاي ويژه ( سي تي يووپست سي سي يو و آي سي يو ) بخش دياليز و بخش فوريت هاي پزشكي بوده و آماده ي ارائه ي خدمات به مراجعين محترم مي باشد .

بخش هاي داخلي :

بخش هاي داخلي زنان و مردان با داشتن 62 تخت فعال دردوبخش مجزا با به‌كارگيري متخصصين سرشناس وخوشنام درگرايش هاي داخلي ، عفوني‌، داخلي مغزواعصاب ، راديولوژي ، گوارش ، نفرولوژي، وپرستاران ما‌هرو ورزيده باداشتن امكانات وتجهيزات پزشكي وغيرپزشكي به مراجعين سرويس دهي نموده وبه منظور بهبودكيفي وضعيت ساختماني وتجهيزاتي به صورت‌روزانه ، ماهيانه و ساليانه تحت نظارت وبازرسي سوپروايزران بيمارستان بوده است وطبق برنامه ريزي واجراي مناسب صورت مي گيرد .

بخش هاي سي سي يوو پست سي سي يو :

بيمارستان شهيد رجايي با داشتن‌دو بخش سي سي يو و دو بخش پست سي سي يو واتاق پيسينگ به‌عنوان بزرگترين بلوك غرب استان تهران پذيراي بيماران عزيز بوده و با به كارگيري پزشكان وپرستاران دلسوزوآخرين دستاورهاي‌ تجهيزات پزشكي‌درراستاي ارائه ي خدمات مربوط فعاليت مي كند .

بخش آي سي يو:

بيمارستان شهيد رجايي در سطح شهرستان كرج به عنوان تنها مركز درماني داراي بخش آي سي يو داخلي مي باشد.

بخش دياليز :

اين بخش با به كارگيري پزشك فوق تخصص نفرولوژي و پرستاران آموزش ديده در قالب چهار شيفت كاري درتمام ايام هفته نسبت به ارائه ي سرويس به بيماران دياليزي اقدام مي نمايند.

بخش فوريت هاي پزشكي :

بخش فوريتهاي پزشكي با داشتن 18 تخت فعال درقالب اتاق هاي احياء قلبي، ريوي، تحت نظر، نوار قلب ،تزريقات وداروخانه ي اورژانس به صورت شبانه‌روزي فعال بوده و با به‌كارگيري پزشكان عمومي به ارائه‌ي خدمات درماني به بيماران مبادرت مي ورزد .

 


دانلود فایل


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *