دریافت آسان پاورپوینت فصل 18 کتاب تحلیل رفتار متقابل با فرمت pdf

دریافت آسان پاورپوینت فصل 18 کتاب تحلیل رفتار متقابل با فرمت pdf 

دارای مطالب کلیدی پاورپوینت فصل 18 کتاب تحلیل رفتار متقابل با فرمت pdf,نادیده گرفتن ,پاورپوینت فصل 18 کتاب تحلیل رفتار متقابل

توضیحات:

پاورپوینت فصل 18 کتاب تحلیل رفتار متقابل با فرمت  pdf

نادیده گرفتن :
نادیده گرفتن باعث می شود که مشکلات حل نشده باقی بماند.
جدول نادیده گرفتن:
وسیله سیستماتیکی )نظام بند، روشمند( برای شناسای ی ماهیت و میزان نادیده گرفتن.
نادیده گرفتن ها براساس 3 معیار طبقه بندی.
1 ( حوزه نادیده گرفتن
2 ( نوع نادیده گرفتن
3 ( سطح نادیده گرفتن

1( حوزه نادیده گرفتن:
افراد 3 حوزه مختلفرا می توانند نادیده بگیرند.
1 – 1 ( خود
2 – 1 ( دیگران
3 – 1 ( موقعیت
حال مثال های ی می زنیم که در هر قسمتحوزه ای نادیده گرفته شده است.
1 – 1 ( نادیده گرفتن خود
مثال: در رستوران باشم و ناامید بودم زیرا گارسون یک لیوان آب نمی آورد

در این مثال خود را نادیده گرفته ام زیرا توانای ی خود را برای انجام کاری که مرا به خواسته ام برساند انکار می کردم.

 


دانلود فایل


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.