دریافت آسان تحقیق بررسی و تحلیل مدیریت آموزشی مدارس ابتدایی

دریافت آسان تحقیق بررسی و تحلیل مدیریت آموزشی مدارس ابتدایی 

دارای مطالب کلیدی مقاله, معاونت, آموزشی,تحقیق بررسی و تحلیل مدیریت آموزشی مدارس ابتدایی,تحلیل مدیریت آموزشی مدارس ابتدایی,اهداف‌ اساسي‌ و كلي‌ مديريت‌ آموزشي,دیدگاه های موجود در مدیریت آموزشی

توضیحات:

تحقیق بررسی و تحلیل مدیریت آموزشی مدارس ابتدایی
فهرست مطالب …….صفحه
مقدمه …………………………..5
پیشینه پژوهشی ………..7
ویژگیهای مدیر مدرسه کیفی جامع………12
مشارکت همگانی در مدرسه…….14
چگونگی فرایند حرکت ……..15
دیدگاه های موجود در مدیریت آموزشی………16
مدیریت کیفیت جامع…………18
توجه به نیازها …………….19
ارتقای مستمر کیفیت ……..20
وظایف مدیر آموزشی……………21
برنامه آموزشی و تدریس……….23
اجزا سیستم مدرسه ………25
تعریف و مفهوم مدیریت………..26
اهم وظایف مدیر مدارس…………29
شرح وظایف مدیر مدرسه ………33
اهمیت مدیریت دبستانها…………….36
مدیر مطلوب و کارا باید دارای ویژگیهای ذیل باشد………47
اهداف‌ اساسي‌ و كلي‌ مديريت‌ آموزشي…….52
تفاوت‌هاي‌ مديريت‌ و رهبري‌ آموزشي……53
رهبري‌ در مديريت‌ سه‌ ويژگي‌ دارد …….54
مديريت‌ و رهبري‌ آموزشي………55
ذاتي‌ يا اكتسابي‌ بودن‌ مديريت‌ و رهبري……..55
الگوهای موفق مدیریت در مدارس کوچک…….63

محدودیتها و اشکالات (چالشها)………71

نتیجه گیری…………………..76

پیشنهادات ……………..76

منابع و مآخذ …………..82

چكيده
هدف پژوهش حاضر ارائه يك مدل مديريت مبتني بر فراشناخت براي مديران مدارس ابتدايي بود. جهت تحقق اين هدف، ابتدا با مطالعه ادبيات مربوطه، تعداد 89 مولفه استخراج و در قالب يك چارچوب اوليه ارائه گرديد. جهت تأييد چارچوب اوليه، پرسشنامه اي تنظيم و بعد از تأييد روايي و پايايي بين 40 نفر از صاحب نظران مديريت آموزشي توزيع شد و داده ها گردآوري گرديد. داده هاي گردآوري شده تجزيه و تحليل شد و چارچوب اوليه مشتمل بر سه بعد و شش مولفه اصلي تدوين شد جهت تعيين وضعيت موجود رفتارهاي مديران مدارس ابتدايي، پرسشنامه اي براساس چارچوب اوليه تدوين گرديد و پس از تأييد روايي (قضاوت خبرگان) و ( در بين يك نمونه 314 نفري )تعيين شده از طريق فرمول حجم نمونه( از مديران / پايايي )آلفاي كرونباخ 92مدارس ابتدايي شهر تهران اجرا شد. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از شاخصهاي آمار توصيفي(ميانگين،تجزيه و تحليل شد. نتايج نشان spss تك نمونه اي) از طريق نرم افزار t انحراف معيار( و آمار استنباطي )آزمون داد ميانگين رفتارهاي فراشناختي مديران مدارس ابتدايي در حد متوسط است. تحليل عاملي و تحليل مسير نيز براي تدوين مدل نهايي مورد استفاده قرار گرفت و در نهايت مدلي مشتمل بر چهار بعد (پيش نگري، عملكرد،تعمق در خود، و خودكارآمدي) و شش مؤلفه اصلي (تجزيه و تحليل وظايف، خودانگيزشي و ايجاد اعتماد به نفس، خودكنترلي، خودمشاهده گري، خودقضاوتي ، و خودواكنشي) حاصل شد كه توسط صاحبنظران نيز تأييد گرديد.
مقدمه
جهان امروز جهاني فراپيچيده با انتظارات و ويژگيهايي متفاوت از گذشته است. آموزش وپرورش براي آماده كردن افراد جهت مواجهه با چالشهاي اين عصر فراپيچيده نيازمند نوسازي و بازسازي، نگريستن از زاويه اي متفاوت و عمل كردن در مسيري متمايز است. آموزش و پرورشي مي تواند انساني متناسب با انتظارات و ويژگيهاي دنياي جديد پرورش دهد كه ظرفيت قضاوت، تفكر انتقادي، سواد با معنا، همكاري، و زمينه هاي خدماتي را در افراد گسترش دهد(آيزنر ، به نقل از قورچيان، 1382 ). تربيت كودكان و نوجوانان به ايجاد جامعه سالم، پويا و توسعه يافته منتهي خواهد شد كه از ويژگيهاي فراشناختي (خود آغازگري ، خودمشاهده گري ، خودكنترلي ، خودنظارتي ، و خودقضاوتي) برخوردار بوده و به عنوان افرادي مستقل فرمان رشد و حركت خود را در زندگي در اختيار داشته باشند .
ايجاد ظرفيتهاي فراشناختي در كودكان و نوجوانان مستلزم وجود مديراني است كه مديريت خود را با رويكردي فراشناخت اعمال نمايند و الگوي توسعه ظرفيتهاي فوق در معلمان و دانش آموزان باشند.
از طرف ديگر، مديريت اثربخش مستلزم ظرفيتهاي مديريت بر خود و مديريت بر محيط است. در حقيقت مديريت برخود مقدمه و پيش نياز مديريت بر محيط و ديگران است. همان گونه كه وبستر ( 2002) نيز اشاره كرده است مديران براي خودمديريتي بهتر نيازمند آگاهيها و تواناييهاي فراشناختي هستند(به نقل از كوپر، 2004 ) مهارتهاي فراشناختي از طريق تأثير بر، اعتماد به نفس موجب تقويت خودباوري و خودكارآمدي فرد شده (كليتمن و استانكوف 2007 ) و مهارتهاي كلي وي را بهبود مي بخشد.
دورة ابتدایی یکی از دوره های مهم تحصیلی است که در رشد تربیت و تکوین شخصیت آن تأثیر بسزایی دارد, این دوره را دوره تأدیب , خلاقیت و بروز استعدادهای عمومی و کودکی سوم گفته اند و در ایران معمولاً گروه سنی ۱۰ ـ ۶ ساله را شامل می شود
دورة ابتدایی یکی از دوره‌های مهم تحصیلی است که در رشد تربیت و تکوین شخصیت آن تأثیر بسزایی دارد، این دوره را دوره تأدیب‌، خلاقیت و بروز استعدادهای عمومی و کودکی سوم گفته‌اند و در ایران معمولاً گروه سنی ۱۰ ـ ۶ ساله را شامل می‌شود. این سطح از آموزش به نامهای تعلیمات اجباری آموزش همگانی و آموزش عمومی خوانده شده است‌. آموزش ابتدایی در ایران قبل از تأسیس مدارس به سبک جدید، معمولاً در مکتب‌خانه‌ها صورت می‌گرفت‌. در قانون اساسی‌، معارف مصوب آبانماه ۱۲۹۰ شمسی آموزش ابتدایی به عنوان اولین دورة تحصیلی ذکر گردیده و مدّت آن نیز ۶ سال تعیین شده است‌. هرکه در خُردیش ادب نکند
در بزرگی فلاح از او برخاست
چوب تر را چنانکه خواهی پیچ
نشود خشگ جز به آتش راست

 


دانلود فایل


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.