دریافت آسان پیشینه و ادبیات تحقیق پرخاشگری

دریافت آسان پیشینه و ادبیات تحقیق پرخاشگری 

دارای مطالب کلیدی پیشینه و ادبیات تحقیق پرخاشگری,پرخاشگري,تعريف پرخاشگري,انواع پرخاشگري,علل و انگيزه هاي پرخاشگري,بلوغ جنسي و پرخاشگري,درستي و نادرستي نظريه ناكامي , پرخاشگري,نقش رسانه گروهي در آموزش پرخاشگري,كنترل پرخاشگري,مكانيزم هاي سازگاريَ

توضیحات:

پیشینه و ادبیات تحقیق پرخاشگري

پرخاشگري  يكي از پديده هاي مهم رواني – اجتماعي است كه قسمت اعظم تاريخ مدون انسان پيرامون آن رقم خورده است . برخي سپيده دم تاريخ را با بيان قتل ها بيل به دست قابيل آلوده به پرخاشگري و خشونت مي دانند . كوالكسي  بر اساس پژوهشهاي انجام شده خود مي نويسد : از 5600 سال قبل تا امروز بشر فقط 292 سال در صلح و صفا گذرانيده و بقيه را در جنگ و ستيز بوده است اگر تاريخ انسان را ورق بزنيم پر است از خونخواري و قتل و غارت و كشتار . بزرگترين افتخار قهرمانان تاريخ اين بوده است كه توده هاي گسترده تري از انسانها را كشته يا به كشتن داده اند . از آن سردار رومي مي توان نام برد كه چهل هزار غلام را در روم به صليب كشيد و پادشهاي كه فرمان داد تا هزاران نفر از هواداران يك عقيده را در زمين بكارند و يا از آتيلا و چنگيز ذكري به ميان آورد كه مردم شهرهاي چند هزار نفري را قتل عام كردند و تيمور كه سراسر ايران را از كله انسان مناره ساخت و يا از ترومن كه صدهزار ژاپني را در لحظه اي به هلاكت رساند … اين است بيلان تاريخ بشر !
در طي اين جنگ و ستيزها ، شمارافرادي كه كشته شده و يا در اثر بيماريهاي واگيري از ميان رفته اند بالغ بر سه ميليارد و ششصد ميليون نفر بوده است يعني معادل كل جمعيت فعلي كره زمين  .  اهميت موضوع وقتي روشن مي شود كه بدانيم شمار كشته شدگان در امريكا بين سالهاي 1971 تا 1975 بيشتر از تلفات ارتش امريكا در ويتنام بوده است . در سال 1975 از هر ده هزار نفر امريكايي يك نفر به طور پرخاشگرانه كشته شده است . در مقايسه آماري پرخاشگري و خشونت در ايران باديگر كشورها – كه مثلاً در هر پنج دقيقه يك نفر به قتل مي رسد و در هر 10 دقيقه يك نفر مورد تجاوز جنسي قرار مي گيرد نشان مي دهد كه در كشور ما هنوز در مقايسه با بسياري از كشورهاي بزرگ ، حتي معدل خشونت و پرخاشگري در جهان ، بسيار پايين است .
روان شناسان اجتماعي ،  پرخاشگري را به عنوان يكي از رفتارهاي بيمار گونه مورد مطالعه قرار مي دهند و در تلاشند تا عوامل موثر در پيدايي افزايش يا كاهش آن را معلوم دارند .

تعريف پرخاشگري
پرخاشگري را رفتاري تعريف كرده اند كه هدف آن صدمه زدن به خود يا ديگري باشد . آنچه در اين تعريف حائز اهميت است قصد و نيت رفتار كننده است ، يعني آسيب رسانيدن تصادفي به شخص ديگر پرخاشگري نيست . در عمل بسياري از پژوهشگران تركيبي از اين دو تعريف را به كار مي برند رفتاري كه به ديگران آسيب مي رساند پرخاشگري ناميده مي شود به خصوص وقتي كه كودك بداند رفتارش به ديگري آسيب مي رساند . اعمال خصمانه اي كه از روي قصد باشد نيز پرخاشگري تلقي مي شود ( ماسن و همكاران 1376، 425)
از اين رو ارائه تعريفي روشن و دقق از پرخاشگري همچون تعريف ساير مفاهيم علوم اجتماعي دشوار است اين مشكل از آنجا ناشي مي شود كه همواره نمي توان مرز روشن و قاطعي بين رفتارهاي پرخاشگرانه و غير آن رسم كرد . به عنوان مثال دقيقاً نمي توان گفت كداميك از رفتارهاي زير نمونههايي از پرخاشگري محسوب مي شود :
 سارقي كه به هنگام دزدي با صاحب مال گلاويز مي شود .
مال باخته اي كه در دفاع از اموال خود با دزددرگير مي شود .
يك شكارچي كه حيواني را شكار مي كند .
ك جوخه اعدام كه موظف به تيرباران محكوم است .
فردي كه خودكشي مي كند .
مردي كه حضور همسرش را در يك مهماني ناديده مي گيرد .
رفتارهاي فوق هر كدام بخشي از عناصر يك رفتار پرخاشگرانه اند . اما بين آنها بايد تفاوت قائل شد در برخي از آنها يك موجود زنده مورد آسيب قرار مي گيرد ( اعدام يك انسان يا شكار يك حيوان ) در بعضي آسيب به غير از موجود زنده معطوف مي گردد در بعضي اوقات گزند ارادي است . و زماني رو به خويشتن دارد ( مثل خودكشي ) .


فهرست مطالب:
پرخاشگري
تعريف پرخاشگري
انواع پرخاشگري
علل و انگيزه هاي پرخاشگري
بلوغ جنسي و پرخاشگري
درستي و نادرستي نظريه ناكامي – پرخاشگري
نقش رسانه گروهي در آموزش پرخاشگري
كنترل پرخاشگري
مكانيزم هاي سازگاريَ
تعويض
همانند سازي
برون فكني
بازگشت
سركوبي
تاثير رسانه هاي گروهي بر بهداشت رواني
تاثير مثبت و منفي تلويزيون
رايانه و اينترنت
اينترنت
منابع

 


دانلود فایل


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.