فایل جدید تحقیق بررسی رابطه سلامت روان و رضايت شغلی بين معلمان ابتدايي شهرستان اروميه – لینک مستقیم

فایل جدید تحقیق بررسی رابطه سلامت روان و رضايت شغلی بين معلمان ابتدايي شهرستان اروميه – لینک مستقیم دانلود فایل

چکيده :
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه سلامت روان و رضايت شغلی بين معلمان ابتدايي شهرستان اروميه است. نمونه مورد بررسی با استفاده از روش نمونه گيری خوشه ای چند مرحله ای به دست آمد و شامل 46 نفر از معلمان ابتدايي شهرستان اروميه در سال تحصيلی 85- 84 است.
ابزار پژوهش عبارت است از مقياس سلامت روان (GHQ ) طرح 28 سئوالی و پرسشنامه رضايت شغلی برای تجزيه و تحليل داده ها از روش های آماری توصيفی و استنباطی و همچنين از نرم افزار SPSS استفاده شد.
نتايج همبستگی نشان داد که بين سلامت روان و رضايت شغلی معلمان مرد تفاوت معناداری وجود ندارد يعنی متغير رضايت شغلی يک عامل اثرگذار درسلامت روانی آزمودنی ها نيست.
دراين نتيجه درمقايسه با نتايج تحقيقات ديگر مثل پژوهش محمد کريم خداپناهی (1383) در مورد بررسی رابطه و باورهای خود کارآمدی برسلامت روانی و موفقيت دانشجويان مغايرت دارد.

فصل اول
مقدمه :
يکی از منابع ضروری و همواره مورد بحث در دنيای پيچيده ی انسانی که قدمتی به بلندای هستی دارد، مفهوم سلامتی است. سلامتی کيفيتی از زندگی است که تعريف آن شکل و اندازه گيری واقعی آن تقريبا غيرممکن است.
انحراف روانی در زندگی انسانها از نظر تعداد قربانی، بار مالی و ويرانگری در سطح بالاتری از بيماری های جسمی (مانند بيماری های قلبی و سرطان ) قرار دارد. برای آنکه جامعه ای سالم وکارآمد داشته باشيم تا افراد انسانی درآن سرشار از شور و نشاط همراه با انگيزه و هدف در زندگی باشند و پويای فردای فرزندان و جامعه را بسازند، فراهم آوردن امکانات لازم و ايجاد زمينه ای مناسب برای اينگونه سازندگی ها مستلزم به وجود آوردن فضای سالم و عاری از هرگونه مشکلات جدی رفتاری است که در آن انسانها بتوانند با فکری آسوده و خلاقيت درخورد توجه، سازنده زندگی حال و آينده خود باشند.برای رسيدن به اين هدفها طرح، بررسی و همچنين برنامه ريزی های اصولی برای تأمين سلامت روانی سطح کودکی در درون خانواده ها گرفته تا مدرسه و دانشگاه و دوران بزرگسالی و پيری امری لازم می نمايد که اين وظيفه خطير برعهده متخصصان علم انسانی و اجتماعی از جمله روانشناسان، جامعه شناسان ، روانپزشکان و سايرين سنگينی خواهد کرد.
حفظ بهداشت روانی مستلزم رعايت اصولی است از قبيل عدالت اجتماعی فراهم آوردن
فرصت های شکوفايي برای افراد رفع تبعيض های غير منطقی ايجاد امنيت اجتماعی و فضای زاينده و بالنده تا اينکه بتوانند درآن آينده خود را برنامه ريزی کند.

بيان مسئله :
نتايج پژوهش های انجام گرفته در زمينه اپيد ميولوژی اختلالات روانی در ايران نشان دهنده اين است که در مجموع 21 درصد افراد مورد مطالعه از انواع اختلالات روانی رنج می برند. براساس مقياس های آزمون سلامت روان، ميزان شيوع اختلالات افسردگی درکشور 8 / 3 درصد اختلالات افسردگی 3 / 2 درصد اختلالات جسمانی سازی علائم 7 / 1 درصد و اختلال عملکرد اجتماعی 6 / 1 درصد بوده است (نور بالا و همکاران ، 1380).
درحال حاضر هيچگاه توافق کلی بين روانپزشکان و روانشناسان در مورد طبيعت سلامت يا بيماری روانی وجود ندارد و هيچ تعريفی که مقبوليت همگانی داشته باشد ارائه نگرديده و هيچ معيار اساسی که به وسيله آن بتوان يک حالت روانی را اندازه گيری نمود مشخص نشده است. برخی براين اعتقاد هستند که هيچ تعريف عينی و يا معياری را نمی توان عرضه کرد يعنی يک مفهوم اساسی از سلامت روان که در سطح جهانی مورد قبول باشد نمی توان ارائه داد اينها ادعا می کنند که يک رفتار معين در فرهنگ يک جامعه ممکن است عادی و سالم محسوب شود و حال آنکه همان رفتار در فرهنگ جامعه ی ديگر ممکن است غير عادی و يا خطا وگمراهی منظور گردد استنتاج می کنند که همه ی معيارها ناشی از « تعصبات و تمايلات فرهنگی » است. (براندن به نقل از هاشمی، 1371)
اما اينکه اين نظريه پردازان به نسبی گرا بودن خود در ارزش های فرهنگی معترف هستند يا نه موضوع « مقبوليت اجتماعی » يا همرنگی يا جماعت شايد معمولی ترين موضوعی است که انسان در بحث مربوط به سلامت روان با آن روبرو می شود و آزادی غير مسئول در مت……………………..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.