دریافت آسان پاورپوینت علفهاي هرزوكنترل ان د رشرايط ديم

دریافت آسان پاورپوینت علفهاي هرزوكنترل ان د رشرايط ديم 

دارای مطالب کلیدی پاورپوینت, علفهاي, هرز,و,كنترل ,ان, در,شرايط ,ديم,

توضیحات:

نوع فایل power point

قابل ویرایش 22 اسلاید

قسمتی از اسلایدها

معمولاًد وتعريف براي علف هرز وجوددارد: علفهاي هرز به عنوان گياهاني هستند كه به طورناخواسته خارج ازمكان اصلي خود ميرويند ودرتعريف ديگرعلفهاي هرزرابه عنوان گياهاني كه كاربردشان هنوز شناخته نشده است معرفي ميكنند.

طبق تعريف اول: بين علفهاي هرزواقعي و گياهاني كه تنها مزاحمتهاي اتفاقي به وجود مي اورند تفاوت چنداني وجود ندارد.

مثلاً اگردر مزرعه سويا گياه ذرت پيدا شد مطمئناً ذرت درغير مكان خودبه طور ناخواسته روئيده است.اما هيچگاه خسارتي راكه علفهاي هرزي مثل پيچك وتوق دارند نمي توانند داشته باشند.

براساس تعريف دوم: اگر بتوان كاربردي براي علف هرزيافت ان گياه ديگر علف هرزمحسوب نميشود. درواقع قياق كه يكي ازبدترين علفهاي هرزدنيا شناخته شده به عنوان يك گياه علوفه اي واردامريكا شد ولي

اين مانع از پراكنش ان به ميليونها هكتار اززمينهاي زراعي با ارزش به عنوان يك علف هرز مزاحم نشد.

ويژگي هايي كه علف هرز رااز گياهان ديگر متمايز ميكند:

توليد بذر فراوان- حفظ قوه ناميه بذرها- توانايي دراشغال سريع مكانهايي كه بشر درانها دست برده است.

پس علف هرز گياهي است رقيب؛ مقاوم ومضر كه باعث ايجاد اختلال درفعا ليت هاي بشر شده است.

فهرست مطالب و اسلایدها

مقدمه: تعريف علف هرز

ويژگيهاي خاص علف هرز

طبقه بندي علف هرز

راههاي انتشارو هجوم علف هرز

نحوه خسارت

مبارزه باعلفهاي هرز در ديمزارها

زمان مبارزه

پيشگيري از ورود علف هرزبه مزرعه

نحوه مبارزه شيميايي وفيزيكي

فهرست منابع

 


دانلود فایل


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.