دریافت آسان پاورپوینت اصول اساسی فارماكولوژی

دریافت آسان پاورپوینت اصول اساسی فارماكولوژی 

دارای مطالب کلیدی پاورپوینت, اصول, اساسی ,فارماكولوژی

توضیحات:

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 43 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

فشار نسبي دمي هوشبرها ( PI )
– هنگام تجويز اوليه يك هوشبر استنشاقي PI بالا ضروريست. اين PI اوليهء بالا(ورودي) اثر برداشت دارو توسط خون را جبران ميكند و القاء بيهوشي را شتاب مي بخشد كه با ميزان افزايشPA نشان داده ميشود. اين اثر PI را با عنوان “اثر غلظت” ميشناسند.از لحاظ باليني محدوده غلظت لازم براي ايج تهويه حبابچه اي ( VA )
افزايش VA ورود هوشبر استنشاقي براي جبران برداشت آن توسط خون را بهبود ميبخشد ودر نتيجه افزايش سريعتري در PA و بنابرين تسريع القاء بيهوشي خواهيم داشت.اد اثر غلظت احتمالا تنها با N2O امكانپذير است.

تهويه كنترله (در برابر خودبخودي) كه منجر به هيپر ونتيله شدن و كاهش بازگشت وريدي ميشود،باعث شتاب بيشتري در افزايش PAميشود: افزايش ورودي (افزايش VA) وكاهش برداشت(كاهش برون ده قلبي ).
در نتيجه خطر مصرف بيش از حد هوشبر ها و تضعيف ميوكارد افزايش مي يابد.از سوي ديگر، در نتيجه كاهش PaCo2 جريان خون مغز كاهش ميابد.
در نتيجه از شروع تضعيف همزمان CNS جلوگيري ميگردد.

فهرست مطالب و اسلایدها:

اصول اساسی فارماكولوژی

فارماكوكينتيك هوشبري هاي استنشاقي

عواملي كه فشار نسبي حبابچه اي را تعيين ميكنند

وردي هوشبرهاي استنشاقي وابسته است به:

برداشت هوشبرهاي استنشاقي وابسته است به

فشار نسبي دمي هوشبرها ( PI )

اثر گاز دوم

تهويه حبابچه اي ( VA )

دستگاه تنفسي بيهوشي

محلوليت

ضريب تفكيك خون به گاز

ضريب تفكيك بافت به خون

برون ده قلبي

شانت

تهويه تلف شده

تفاوت فشار نسبي حبابچه و وريد:

به هوش آمدن

متابوليزم

نيمه عمر حساس به مقدار زمينه اي

هيپوكسي انتشاري

مقايسه خصوصيات گازهاي استنشاقي:

فارماكوديناميك هوشبرهاي استنشاقي

مكانيزم بيهوشي

مكانيزم ملكولي بيهوشي:

قانون ماير-اورتون Myer-Overton

Cutoff Effect

فرضيه حجم بحراني مولين

اثر فاكتورهاي فيزيولوژيك و فارماكولوژيك روي MAC

فاكتورهاي بي تاثير

فاكتورهاي افزاينده

فاكتورهاي كاهنده

 


دانلود فایل


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.