دریافت آسان پاورپوینت آمار در علوم اجتماعي

دریافت آسان پاورپوینت آمار در علوم اجتماعي 

دارای مطالب کلیدی پاورپوینت آمار در علوم اجتماعي

توضیحات:

نوع فایل power point

قابل ویرایش 206 اسلاید

قسمتی از اسلایدها

فضاي نمونه يا فضاي پيشامد

فضاي نمونه يا فضاي حوادث ساده :

مجموعه‌اي كه عناصر‌آن ، نمايش تمام نتايج ممكنه در يك آزمايش باشد فضاي نمونه نام دارد و آن را با علامت U ويا S نشان مي دهند . ( آزمايش عملي است كه نتيجه آن معلوم نباشد )

پيشامد حتمي يا يقيني

پيشامدي كه تحت هر شرايط به طور اجتناب ناپذير رخ دهد ، پيشامد حتمي نام دارد و آنرا با علامت I نشان مي‌دهند.

مثلاً در ريختن يك تاس معمولي آمدن رويه كمتر از 7 يك پيشامد حتمي است.

پيشامد غير ممكن

پيشامدي كه رخ دادن آن تحت هيچ شرايطي هرگز ممكن نباشد ، پيشامد غير ممكن نام دارد وآنرا با O نمايش مي‌دهيم. مثلاً در ريختن يك تاس معمولي آمدن عدد بزرگتر از 6 غير ممكن است.

تعريف : حوادث شرطي

اگر رخ دادن يك حادثه (مانندA)مشروط به چگونگي وقوع حادثه ديگر(مانندB) باشد،اين دوحادثه را نسبت به‌هم شرطي‌مي‌گويند

بديهي است كه حوادث شرطي نسبت به هم وابسته اند.

پيشامد هاي مستقل

نكته :هرگاه از جامعه نمونه اي برداريم و دوباره آن نمونه را به جاي خود باز گردانيم يعني عمل جاگذاري را انجام دهيم آنگاه پيشامد اول تأثيري بر احتمال پيشامد دوم نخواهد داشت.

در رياضيات اگر رابطه اي ميان متغير x,y داشتيم براي x مقادير را خودمان انتخاب مي‌كرديم و اين انتخاب تصادفي نبود بلكه كاملاًانتسابي بود در صورتيكه انتخاب متغيرهاي تصادفي اساساًاختياري نيست در هر آزمايش مقدار متفاوتي به دست مي آيد كه مقدار آن كاملاًتصادفي است وقبل از آزمايش نمي توان گفت كه چه مقداري براي نتيجه آزمايش حاصل خواهد شد.

فهرست مطالب و اسلایدها

فضاي نمونه يا فضاي پيشامد ساده

تعريف احتمال

تعريف احتمال بر مبناي فراواني نسبي

قضاياي مربوط به احتمال

احتمال هندسي

احتمال شرطي

تعريف پيشامدهاي مستقل و نامستقل

قضاياي مربوط به حاصل‌جمع و حاصل‌ضرب دو پيشامد مستقل

قضاياي مربوط به حاصل‌جمع و حاصل‌ضرب دو پيشامد وابسته

قضيه بيس

حل مسايل احتمالات بوسيله دياگرام درخت

آزمايشهاي تكراري

فصل دوم : لزوم وارد شدن نظريه احتمال در روشهاي آماري

متغير تصادفي

متغير تصادفي گسسته

متغير تصادفي پيوسته

تابع توزيع

تابع احتمال

قانون اعداد بزرگ

قضيه حد مركزي

اميد رياضي يك متغير تصادفي

خواص اميد رياضي

اميد رياضي يك متغير تصادفي پيوسته

واريانس وانحراف معيار متغيرتصادفي گسسته

خواص واريانس

توزيع هاي معيار براي متغير گسسته

توزيع‌هاي معيار براي متغير پيوسته

فصل سوم : متغير تصادفي

برآورد

برآورد مناسب

ميزان اريب

برآورد نقطه اي

برآورد نااريب

تخمين زن

كاراترين تخمين زن

برآورد فاصله‌اي

برآورد نقطه‌اي ميانگين

برآورد فاصله‌اي ميانگين

برآورد تفاضل دو ميانگين

برآورد نسبت

برآورد فاصله‌اي تفاضل دونسبت

برآورد واريانس

برآورد ضريب همبستگي

فصل چهارم : برآورد واصول تخمين

فرض آماري

انواع خطادر استنباط

داده هاي پارامتري وناپارامتري

آزمون توزيع نرمال

آزمون t استودنت

آزمون يك دامنه و دو دامنه

آزمونF يا تجزيه وتحليل واريانس

تفسير آزمون F

گروه بندي جامعه هاي مورد مطالعه

رابطه آزمون Fبا آزمون t

كاربرد توزيع

محاسبه فراوانيهاي مورد انتظار( يا تئوريك)

درجه آزادي

قضاوت آزمون

آزمون براي جدول دو بعدي (توافقي )

تصحيح يتس

ادغام سطرها وستون ها

فصل پنجم : آزمونهاي آماري

 


دانلود فایل


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.