دریافت آسان خلاصه کتاب روانشناسی پویایی گروهی نوشته محمد رسول گلشن

دریافت آسان خلاصه کتاب روانشناسی پویایی گروهی نوشته محمد رسول گلشن 

دارای مطالب کلیدی روابط انسانی, گروه, کنش, گروه سنجی, همنوایی, تغییر رفتار,روانشناسی پویایی گروهی , محمد رسول گلشن ,خلاصه کتاب روانشناسی, پویایی گروهی,ppt روانشناسی پویایی گروهی

توضیحات:

خلاصه کتاب روانشناسی پویایی گروهی نوشته محمد رسول گلشن فومنی در قالب word و در حجم 33 صفحه: 

انتشارات پیام نور 

قابل استفاده برای دانشجویان علوم تربیتی، علوم اجتماعی، روانشناسی 
بخشی از متن: 
خلاصه فصل اول 
جامعه شناسی،روانشناسی اجتماعی،روانشناسی و پویایی گروهی و اهمیت روانشناسی پویایی گروه:
علوم اجتماعی آنهایی هستند که موضوعشان پدیده هاي اجتماعی است.پدیده هاي اجتماعی عبارتند از رابطه ها و واقعیتهاي اجتماعی که داراي خصیصه هاي جمعی،عینی،عمومی،اثباتی و حتی در موارد بسیار جبري هستند.
هر رشته اي که روابط انسانی را در ارتباط با یک پدیده اجتماعی مورد مطالعه قرار دهد،علوم اجتماعی است پویایی گروه که آخرین رشته از علوم اجتماعی است پدیده گروهی و جنبه هاي روانی- اجتماعی آن را مطالعه می کند
از لحاظ تجربی،تنها اخیرا عمل اجتماعی و مناسبات اجتماعی موضوع تحقیقات سیستماتیک،خصوصا در قلمرو مطالعه گروههاي کوچک و تحقیق صنعتی قرار گرفته است.
در پویایی گروه اساس مطالعه،روابط افراد و جنبه هاي گوناگون آن در گروههاي کوچک و محدود است. 
جامعه شناسی و پویایی گروه:
جامعه شناسی عبارت است از مطالعه علمی رفتار انسان د رچارچوب گروهها و پویشهاي گروهی
الکس اینکلس:علم جامعه شناسی را به عنوان علم مطالعه روابط اجتماعی و د رنتیجه رابطه آن را با مطالعه گروههاي کوچک به شیوه اي مطلوب مطرح کرده است.
ماکس وبر،وایز،زیمل و تالکوت پارسونز عقیده داشتند جامعه شناسی عبارت است از مطالعه مناسبات و اعمال اجتماعی اینکلس:موضوع اساسی جامعه شناسی از لحاظ تجزیه و تحلیل باز هم جامعه،نهادها و مناسبات اجتماعی و پویشهاي اجتماعی از قبیل تفکیک،همکاري،ارزش گذاري و رقابت خواهد بود.
هدف در جامعه شناسی بررسی پدیده ها و نهادهاي اجتماعی و چگونگی سیر تکوین آن و مطالعه مناسبات و اعمال اجتماعی و موضوعاتی از این قبیل است.

 


دانلود فایل


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.